แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชานและไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการของประชน และปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →