รายงานงบการเงิน รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน  นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ตามเอกสารแนบท้ายมานี้

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →