แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →