แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้วนั้น เนื่องจากมีโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร จึงประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →