ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ต.ค.2564 – ก.ย.2565)

ตามที่ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วนั้น เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำแผนการดำเนินงานไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →