หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคบากรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →