ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1/2566  ระเบียบวาระการประชุมมีการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2565   รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2566    และรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวประจำปี 2565

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →