รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507) *** ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507 มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน #เขตตำบลหนองทรายขาว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต.หนองทรายขาว *** (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567)

#หลักฐานที่ต้องนำติดตัวมาด้วย ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

#กรณีผู้รับมอบอำนาจ >>> เอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับมอบอำนาจ 1 ฉบับ (และสำเนาเอกสารของผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตามข้างต้น) โดยสามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ ได้ที่ ห้องสำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) เวลา 08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ (ตุลาคม) ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2566 (*** #งดรับขึ้นทะเบียนในเดือนธันวาคม2565)

#หมายเหตุ : ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป ในปีงบประมาณ 2567) (#เช่น เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2507 >>> #รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนกันยายน 2567) #สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาชุมชน 0-3670-1644 หรือ 064-436-8439 (คุณเลิศชาย) และ 081-947-0208 (คุณณิรัญญาภรณ์) (จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →