โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว ผู้นำชุมชน และฝ่ายปกครอง และโครงการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบลหนองทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ กองคลังได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่และด้านสาธารณูปการ กองการศึกษาฯ การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว รวมถึง การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการให้บริการด้านอื่น ๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหา ข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →