แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

แผนการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อมของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการดำเนินงานและการประเมินผล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →