การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จะไม่มีการทุจริต จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →