แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ในการวางแผนพัฒนาประเทศปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานดำเนินการในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแนวเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนา แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ำซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งพัฒนาให้ความสำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งได้ถ่ายโอนกิจการในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →