โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายไพลบาล  อินทร์จำปา ถึงบ้านนางวิไล  ผิวเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทรายขาว

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายไพลบาล  อินทร์จำปา ถึงบ้านนางวิไล  ผิวเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่ทางบดทับแน่น ข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามสัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เริ่มสัญญาจ้างวันที่่ 26 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 120 วัน ค่าก่อสร้าง 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →