ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →