โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว อีกทั้งเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ที่มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →