สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรในตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการฯ หลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤต สร้างความแข็งแรงมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสำรอง พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในการนี้ ทอดพระเนตรบ่อบาดาลพระราชทานภายในวัด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเครื่องมือไปขุดเจาะ เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อทดแทนบ่อเดิมที่ตื้นเขินในระดับความลึก 100 เมตร โดย 1 ชั่วโมงสามารถสูบน้ำได้ 8,000 ลิตร นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้เตรียมพร้อมนำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ไปให้บริการเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม สามารถผลิตน้ำดื่มได้ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง

จากนั้น ทรงเยี่ยมกลุ่มพัฒนาสตรีและครอบครัวบ้านคลอง ปัจจุบันมีสมาชิก 30 ราย ซึ่งจะใช้เวลาว่างจากการทำนาผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริม พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยและสวยงาม โดยใช้ผ้าทอมือลายผ้าขาวม้าจากกลุ่มทอผ้าโนนโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสีสันสวยงาม ตัดเย็บเป็นกระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ ส่งไปจำหน่ายที่ร้านจันกะผัก ในจังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →