รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ข้อ 7 (1) – (9)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และเพื่อให้ดำเนินการนั้นเป็นการนำเอา ระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยให้ เป็นไปอย่างเปิดเผย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมและผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →