ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้

#เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ2559 – 2561
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561)
เคยลงทะเบียนแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิม
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินต่อเนื่อง
จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์อัตโนมัติ

#เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ2559 – 2561
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561)
ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน
ให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น หากเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนจนถึงมีอายุครบ6 ปีบริบูรณ์

#เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562
จะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว (30 กันยายน 2562) จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →