กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาย จะจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบลาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (หมวด 4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ของเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวัน เวลาและสถานที่ต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →