รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำ ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(ITA)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาขนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดังเอกสารแนบท้ายนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ตามที่ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม