รายงารผลการดำเนินงานตามคำร้องทั่วไปในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว

จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และมีการสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ได้ร้องขอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานตามคำร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามไฟล์แนบนี้

รายงารผลการดำเนินงานตามคำร้องทั่วไปในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

วันที่ 15 มิ.ย.2565 ณ หมู่ 5 บ้านหนองทรายขาว โดยยึดหลัก 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย นำโดย พันตำรวจเอก ธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.หนองทรายขาว ผู้นำชุมชน และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด และยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านหนองทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นออกมาขวางถนนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตัดหญ้าข้างถนน และกวาดทำความสะอาดสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 7 ถัง และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ถัง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 7 ถัง และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ถัง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 7 ถัง และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ถัง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 900 โค๊ส และถุงมือสำหรับใช้ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 900 โค๊ส และถุงมือสำหรับใช้ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 900 โค๊ส และถุงมือสำหรับใช้ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ” ระหว่างท้องถิ่น & ท้องที่ “และจิตอาสา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองทรายขาว และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน สำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด โดยยึดหลัก 5 ส.  เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ภารกิจที่สำคัญของ อบต.หนองทรายขาว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี และสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน อบต./หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก หมู่ที่ 4บ้านสระเตยใหญ่ ในตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   กิจกรรมทำความสะอาดกวาด  ตัดแต่ง ต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ 

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ” ระหว่างท้องถิ่น & ท้องที่ “และจิตอาสา อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาวได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาวได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม