รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดส่งcขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 บัดนี้จังหวัดลพบุรีโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการประเมินสิทธิภาพฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่งแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวมีความประสงค์จะยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานโดยตรง   ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดโครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์  ให้ความรู้กับประชาชนตำบลหนองทรายขาวเรื่อง  การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ให้ความรู้ชนิดของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี ความแตกต่างระหว่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ให้ความรู้พร้อมสาธิตและให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อบต.หนองทรายขาว  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสระเตย นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลหนองทรายขาว 

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตร 25 แห่ง พระราชบญั ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโตกินมื้อเที่ยงทุกวันอังคารของสัปดาห์

อบต.หนองทรายขาว จัดกิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโตกินมื้อเที่ยงทุกวันอังคารของสัปดาห์ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารภายในสำนักงานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ เลิกใช้กล่องโฟม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโฟม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลา และยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร มีอาหารก็มาตักแบ่งรับประทานกัน อย่างสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสระเตย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสระเตย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสระเตย

อ่านเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม