รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ตำบลหนองทรายขาว

นายอนันต์ ยวงนาค นายก อบต.หนองทรายขาว ออกตรวจเยี่ยม พร้อมสำรวจผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการส่งแบบรายงานเหตุด่วน ให้ทางอำเภอ บ้านหมี่ จะได้รวบรวมสรุปให้จังหวัดทราบตั้งแต่วันที่  12-14 เม.ย.64 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประสบกับตรงกับวันหยุดเทศกาลหลายวัน และส่งแบบรสยงานเหตุด่วน เพื่อประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่และลดปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ครัวเรือน เมื่อ วันที่ 14  เมย. 64

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต.หนองทรายขาว / อปพร. / อสม. / บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้มอบหมายแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม