พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายต่าง ๆ ภายในตำบลหนองทรายขาว เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงามและน่ามอง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว อีกทั้งเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ที่มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ วัดสระเตยใหญ่ และโรงเรียนบ้านสระเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับ วัดสระเตยใหญ่ และโรงเรียนบ้านสระเตย จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแกวัดในเขตตำบลหนองทรายขาว จำนวน 6 วัด คือ วัดมะขามเฒ่า วัดสระเตยน้อย วัดสระเตยใหญ่ วัดหนองทรายขาว วัดเนินยาว และวัดบ้านคลอง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อธำรงรักษาไว้ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ วัดสระเตยใหญ่ และโรงเรียนบ้านสระเตย อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566

พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และพนักงานทุกคน ได้เข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และเป็นการเพิ่มพูนความสามัคคีให้เกิดขึ้น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้นำ เรือยาว (ทองทรายขาว) จำนวน 12 ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566  ณ คลองอนุศาสนนันท์ (คลองชัยนาท-ป่าสัก) หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยทีมเรือทองทรายขาว เป็นทีมเรือน้องใหม่ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้เข้าร่วมชิงชัยกับทุกตำบล ทำให้ทีมเรือทองทรายขาว ได้คว้าชัย รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ถ้วย ประเภท ค มาครอง

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่าถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่าถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่าถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ยี่ห้อง Dongfeng หมายเลขทะเบียน บร 711 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ยี่ห้อง Dongfeng หมายเลขทะเบียน บร 711 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ยี่ห้อง Dongfeng หมายเลขทะเบียน บร 711 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่า ถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่า ถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลบ.ถ.114-007 สายแยกบ้านมะขามเฒ่า ถึงนานายไสว ทองดี หมู่ที่ 3 ต.หนองทรายขาว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 27 ตัว ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 27 ตัว ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 27 ตัว ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

เพื่อให้การปฏิบัติงามตามขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้าย

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) อ่านเพิ่มเติม

ระลึกพระคุณครู ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมี พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ระลึกพระคุณครู และทำให้เกิดความรัก ความกตัญญูต่อครู อีกทั้งเด็กปฐมวัยได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกอันดีและเข้าใจถึงความสำคัญของครู

ระลึกพระคุณครู ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566

 เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านหมี่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดย พันตำรวจเอก ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มอบให้ ว่าที่ ร.ต.เลิศชาย ตุ้มเที่ยง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในการเดินรณรงค์ ณ บริเวณถนนเทศบาลหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565 พร้อมรับเรื่องร้องเรียน และให้ประชาชน เสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561 – 2565 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี นำโดยพันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565

ประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565 พร้อมรับเรื่องร้องเรียน และให้ประชาชน เสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561 – 2565 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม