หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

อ่านเพิ่มเติม

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

การจัดการแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา ตนเองไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ องค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 278 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม