แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

การบริหารจัดจการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กร จะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้คนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

การจัดการแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา ตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ องค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทาเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งประเภทเดียวกัน การ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งต่างประเภท

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อ่านเพิ่มเติม

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 278 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลพบุรี ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จึงประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

การจัดการแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา ตนเองไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ องค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ในการดeเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 278 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) อ่านเพิ่มเติม