ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวแทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 กำหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม อ่านเพิ่มเติม

นโยบายกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจขององค์กรตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทงั้ ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ทรายขาว ดังนี้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมองค์กรสาหรับข้าราชการ พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทรายขาว ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนดังนี้

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม อ่านเพิ่มเติม

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน นั้น  พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มี หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจขององค์กรตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ดังนี้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563 กำหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน จ้างทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมองค์กรสาหรับข้าราชการ พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนดังนี้

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม อ่านเพิ่มเติม

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหอนงทรายขาว มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน นั้น เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มี หน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูป ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดังนี้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่มเติม