รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ข้อ 7 (1) – (9)

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม