หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่องานราชการและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการ ลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล มี อำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตาแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต. กำหนด เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบคุณธรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตร 25 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด คณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมตปิระกาศกาหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้อง กับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มี อำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตาแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจและ แรงจูงใจของพนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในด้านการบริหารงานของ ผู้บริหารการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแรงจูงใจในการ ทำงาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน ประกอบด้วย ความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและ ชีวิตส่วนตัว ความพึงพอใจในการทำงานโดยรวม จากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงนำผลการประเมินมา สร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตร 25 แห่ง พระราชบญั ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม