หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่องานราชการและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ษ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงออกหลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่องานราชการและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการ ลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล มี อำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตาแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต. กำหนด เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบคุณธรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตร 25 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด คณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมตปิระกาศกาหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้อง กับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มี อำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตาแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจและ แรงจูงใจของพนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในด้านการบริหารงานของ ผู้บริหารการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแรงจูงใจในการ ทำงาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน ประกอบด้วย ความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและ ชีวิตส่วนตัว ความพึงพอใจในการทำงานโดยรวม จากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงนำผลการประเมินมา สร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตร 25 แห่ง พระราชบญั ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม