การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำ ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(ITA)

อ่านเพิ่มเติม