การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จะไม่มีการทุจริต จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำ ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(ITA)

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านเพิ่มเติม