รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) โดยใช้แนวทางและเครื่องการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการประเมินผลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม