โครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจำปี  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Big  Cleaning  Day  ประจำปี พ.ศ. 2567 (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน โรงพยาอ่านต่อ…

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบอ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการดำเนินงานตอ่านต่อ…

โครงการปลูกต้นกล้วยคนละต้นเศรษฐกิจชุมชนจะเพิ่มพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนออ่านต่อ…

โครงการ  1  อปท.  1  สวนสมุนไพร  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยอ่านต่อ…