โครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดโครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์  ให้ความรู้กับประชาชนตำบลหนองทรายขาวเรื่อง  การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ให้ความรู้ชนิดของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี ความแตกต่างระหว่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ให้ความรู้พร้อมสาธิตและให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อบต.หนองทรายขาว  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสระเตย นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลหนองทรายขาว 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโตกินมื้อเที่ยงทุกวันอังคารของสัปดาห์

อบต.หนองทรายขาว จัดกิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโตกินมื้อเที่ยงทุกวันอังคารของสัปดาห์ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารภายในสำนักงานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ เลิกใช้กล่องโฟม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโฟม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลา และยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร มีอาหารก็มาตักแบ่งรับประทานกัน อย่างสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสระเตย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสระเตย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสระเตย

อ่านเพิ่มเติม

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ตำบลบ้านหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

รับรถโยกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว รับมอบรถโยกสำหรับคนพิการ จาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบประชาชนรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำกลับมาทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับการนำกิจกรรมต่างๆมาให้บริการประชาชน อาทิเช่น การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย กองทุนสวัสดิการชุมชน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปี 2562 การป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562  รับเรื่องราวร้องทุกข์และ การบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 ถนน 1 อปท. ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 ถนน 1 อปท. ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเสริมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ตามแนวทางดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีกำลัง อปพร. อสม. ผู้นำชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม