โครงการส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. #ไข่เค็มดินสอพอง2. #ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง 3. #ขนมปังหน้าหมู4. #ยาดมสมุนไพร 5. #ยาเหลือง

โครงการส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยการนำของ พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

วันที่ 15 มิ.ย.2565 ณ หมู่ 5 บ้านหนองทรายขาว โดยยึดหลัก 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย นำโดย พันตำรวจเอก ธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.หนองทรายขาว ผู้นำชุมชน และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด และยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านหนองทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นออกมาขวางถนนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตัดหญ้าข้างถนน และกวาดทำความสะอาดสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ” ระหว่างท้องถิ่น & ท้องที่ “และจิตอาสา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองทรายขาว และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน สำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด โดยยึดหลัก 5 ส.  เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ภารกิจที่สำคัญของ อบต.หนองทรายขาว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี และสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน อบต./หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก หมู่ที่ 4บ้านสระเตยใหญ่ ในตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   กิจกรรมทำความสะอาดกวาด  ตัดแต่ง ต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ 

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ” ระหว่างท้องถิ่น & ท้องที่ “และจิตอาสา อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พันตำรวจเอกธนศักดิ์   ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้เป็นประธาน “กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีการประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” และการอบรมรวมถึงมอบนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 32 คน

กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านเพิ่มเติม

นายกอบต.หนองทรายขาวประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พันตำรวจเอกธนศักดิ์    ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการมอบนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้

นายกอบต.หนองทรายขาวประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

จัดการประชาคมตำบลขึ้น เพื่อเป็นการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดการประชาคมตำบลขึ้น เพื่อเป็นการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการจัดเวทีประชาคมจะทำให้สมาชิกของหมู่บ้าน/ ชุมชนได้เรียนรู้ ได้แสดงออกโดยการได้คิดได้ทำ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินในด้วยเหตุผลและข้อตกลงของสมาชิกจากการประชาคม สามารถนำไปปฏิบัติ และเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในตำบลหนองทรายขาว และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกันกับแผนชุมชน อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด และเข้าถึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 

จัดการประชาคมตำบลขึ้น เพื่อเป็นการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 อ่านเพิ่มเติม

มอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โดยมี นางสาวอุมาพร  คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายมณเฑียร สิงห์สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อ.บ้านหมี่ นายวิโรจน์ ชอบเพื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 2 อ.บ้านหมี่ นายสุนทร ทีฆายุทธสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 3 อ.บ้านหมี่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบข้าวสารให้กับประชาชน ตำบลหนองทรายขาว รวม 7 หมู่บ้านทั้งหมด 643 ครัวเรือน โดย​ พ.ต.อ.ธนศักดิ์​ ปานแย้ม​ นายก​อบต.หนองทรายขาว​ ได้มอบหมายให้​ นายศุภณัฏฐ​์​ บุญสุขธนโรจน์​ และนางวันเพ็ญ คชเพช  รอง​นายก​ อบต.หนองทรายขาว​ เป็นผู้ดำเนินการ​แจกข้าวสารดังกล่าว​ให้แต่ละหมู่บ้าน​ ​ดังนี้

มอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านเพิ่มเติม

ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ (กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสูง ต้องกักตัว ณ ที่อยู่อาศัยของตน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสังเกตุอาการ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day” และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย วันพุธที่ 2​ กุมภาพันธ์​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว​ โดย​ พ.ต.อ.ธนศักดิ์​ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

กิจกรรม “Big Cleaning Day” อ่านเพิ่มเติม

นายก อบต.ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 4 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 พ.ต.อ.ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายก อบต.หนองทรายขาว พร้อมกับผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ประปา อบต.หนองทรายขาวลงพื้นที่ ในหมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมท่อประปาที่แตกเสียหาย และเปลี่ยนปั๊ม(ซัมเมอร์ส) ใหม่พร้อมเปลี่ยนท่อให้ระบบทำน้ำประปาบาดาลของหมู่ที่ 2 บ้านมะขามเฒ่าให้ใช้งานได้ตามปกติ

นายก อบต.ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 4 ให้ใช้งานได้ตามปกติ อ่านเพิ่มเติม

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อการกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทรายขาว โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 27​พฤศจิกายน 2564​องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และมีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ 

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” อ่านเพิ่มเติม