แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว เพื่อให้นำไปใช้ยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ตำบลหนองทรายขาว เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมให้สวยงาม ร่วมกันทำความสะอาดถนนและเก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาดและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรในตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการฯ หลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤต สร้างความแข็งแรงมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสำรอง พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 เพื่อให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีทักษะอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองทรายขาว พร้อมกับประชาชนแต่ละหมู่ แล้วร่วมเดินทางไป รร.ปิยะบุตรเพื่อร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมอบเครื่องยังชีพและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองทรายขาว 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุน สารเร่งบำบัดน้ำเสีย สสอ.บ้านหมี่ ทรายอะเบท วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมงานและจัดกิจกรรมจาก อบต.หนองทรายขาว มาร่วมเปิดกิจกรรม โดยท่านนายก อบต. ท่านรองนายก กำนัน ต.หนองทรายขาว ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. จนท.รพ.สต.หนองทรายขาว และทีมงาน อสม.ที่เข้มแข็งที่ช่วยเตรียมงานและขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงานไปได้ด้วยดี เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนหนองทรายขาว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว   อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านความคิด   ต่าง ๆ   เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561  (พ.ศ.2561 – 2564 ) และให้บริการประชาชนได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ  รวมทั้งการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  และการให้บริการด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2561 

อ่านเพิ่มเติม