บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ตำบลหนองทรายขาว

นายอนันต์ ยวงนาค นายก อบต.หนองทรายขาว ออกตรวจเยี่ยม พร้อมสำรวจผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการส่งแบบรายงานเหตุด่วน ให้ทางอำเภอ บ้านหมี่ จะได้รวบรวมสรุปให้จังหวัดทราบตั้งแต่วันที่  12-14 เม.ย.64 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประสบกับตรงกับวันหยุดเทศกาลหลายวัน และส่งแบบรสยงานเหตุด่วน เพื่อประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่และลดปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ครัวเรือน เมื่อ วันที่ 14  เมย. 64

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต.หนองทรายขาว / อปพร. / อสม. / บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้มอบหมายแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว โรงเรียนบ้านสระเตย วัดในตำบลหนองทรายขาว และประชาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมถนนเส้นทางการจราจรตลอดเส้นทางสาธารณะพื้นที่รกร้าง ที่บดบังภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอกภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และส่วนราชการอื่น ที่ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์    การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ร่วมกันประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สโลแกน“สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายในสะโลแกน “สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ในวันที่ 10 พฤศจิกาย 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร และร้านอาหาร และแผงอาหารให้ตลาด ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง (เจ้าภาพหลัก) จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 1 – 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางเกษตรเฉพาะด้านและได้รับบริการทางเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

มอบถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน “หนองทรายขาวไรขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้จัดหาถังขยะอันตรายให้แก่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว หมู่บ้านละ 1 ถัง เพื่อนำไปรวบรวมขยะอันตรายภายในหมู่บ้าน และเป็นการนำไปทดแทนถังขยะใบเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการให้ถังขยะอันตรายเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ โดยได้มอบให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การมอบเจลให้แก่ผู้นำ) เพื่อนำไปแจกประชาชนในแต่ละหมู่ (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กล่าวเปิดประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว  หมู่ที่ 7 บ้านคลอง  โดยมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาวในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว มีผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 18 ราย (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.ลพบุรีมอบให้อบต.หนองทราขาวมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวมอบเจลทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำให้แก่ประชาชน  เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 –  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลดปัญหาการเกิดเชื้อโคโรนา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาวจัดกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1-7 ตำบลหนองทรายขาว  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ กองคลังให้คำแนะนำและชี้แจงเรื่องการชำระภาษีต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองทรายขาว การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการฉีดยาคุมในสุนัขและแมวของประชาชน การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหา ข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม