มอบถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน “หนองทรายขาวไรขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้จัดหาถังขยะอันตรายให้แก่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว หมู่บ้านละ 1 ถัง เพื่อนำไปรวบรวมขยะอันตรายภายในหมู่บ้าน และเป็นการนำไปทดแทนถังขยะใบเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการให้ถังขยะอันตรายเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ โดยได้มอบให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การมอบเจลให้แก่ผู้นำ) เพื่อนำไปแจกประชาชนในแต่ละหมู่ (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กล่าวเปิดประชุมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว  หมู่ที่ 7 บ้านคลอง  โดยมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชนชนตำบลหนองทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาวในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว มีผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 18 ราย (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.ลพบุรีมอบให้อบต.หนองทราขาวมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวมอบเจลทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำให้แก่ประชาชน  เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 –  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลดปัญหาการเกิดเชื้อโคโรนา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาวจัดกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1-7 ตำบลหนองทรายขาว  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ กองคลังให้คำแนะนำและชี้แจงเรื่องการชำระภาษีต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองทรายขาว การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการฉีดยาคุมในสุนัขและแมวของประชาชน การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหา ข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองทรายขาวทุกครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจัดโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร (กรณีศึกษา : “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อนุรักษ์พันธ์ไม้ เศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการขยะ”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณตำบลหนองทรายขาว ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวร่วมกับโรงเรียนบ้านสระเตย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของ ตนเอง อีกทั้ง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน /สถานศึกษาในเขตตำบลหนองทรายขาว และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม