การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 27​พฤศจิกายน 2564​องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และมีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการอบรมให้ความกระบวนการ และขั้นตอนการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ 

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ตำบลหนองทรายขาว

นายอนันต์ ยวงนาค นายก อบต.หนองทรายขาว ออกตรวจเยี่ยม พร้อมสำรวจผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการส่งแบบรายงานเหตุด่วน ให้ทางอำเภอ บ้านหมี่ จะได้รวบรวมสรุปให้จังหวัดทราบตั้งแต่วันที่  12-14 เม.ย.64 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประสบกับตรงกับวันหยุดเทศกาลหลายวัน และส่งแบบรสยงานเหตุด่วน เพื่อประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่และลดปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ครัวเรือน เมื่อ วันที่ 14  เมย. 64

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต.หนองทรายขาว / อปพร. / อสม. / บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

นายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้มอบหมายแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว โรงเรียนบ้านสระเตย วัดในตำบลหนองทรายขาว และประชาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมถนนเส้นทางการจราจรตลอดเส้นทางสาธารณะพื้นที่รกร้าง ที่บดบังภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอกภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และส่วนราชการอื่น ที่ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์    การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ร่วมกันประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สโลแกน“สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายในสะโลแกน “สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ในวันที่ 10 พฤศจิกาย 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร และร้านอาหาร และแผงอาหารให้ตลาด ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง (เจ้าภาพหลัก) จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 1 – 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางเกษตรเฉพาะด้านและได้รับบริการทางเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

มอบถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน “หนองทรายขาวไรขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้จัดหาถังขยะอันตรายให้แก่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว หมู่บ้านละ 1 ถัง เพื่อนำไปรวบรวมขยะอันตรายภายในหมู่บ้าน และเป็นการนำไปทดแทนถังขยะใบเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการให้ถังขยะอันตรายเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ โดยได้มอบให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม