สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดใ้หมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปี 2561

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาขนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในประจำปี 2561 ดังเอกสารแนบท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม