แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงประกาศแแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่มเติม

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายยขาว จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ​2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่มเติม

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเืพ่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายยขาว จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ​2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ​ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดให้หน่วยงานผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน `100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ไม่มีครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท จึงไม่มีการจัดทแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ​ 2562 อ่านเพิ่มเติม

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นไปด้วยคตวามเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม