แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเืพ่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายยขาว จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ​2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ​ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดให้หน่วยงานผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน `100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ไม่มีครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท จึงไม่มีการจัดทแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 3 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 3 ฟุต ขนาด 816x458x1830 มม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาธงขนาด 3 เมตร จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการซื้อเสาธงขนาด 3 เมตร จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการจ้างตรวจเช็ครถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ชนาด 215/70R15C R623 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการซื้อยางรถยนต์ ชนาด 215/70R15C R623 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 ราย มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มชนิดก้อนใส จำนวน 3,000 กิโลกรัม และคลอรีนผง จำนวน 1 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการซื้อสารส้มชนิดก้อนใส จำนวน 3,000 กิโลกรัม และคลอรีนผง จำนวน 1 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Toner HP85 A จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการ จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดตามใบแจ้งซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 15 จุด มีผู้ชนะการเสนอราคาดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี หมายเลขทะเบียนคุม 001-50-0001 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี หมายเลขทะเบียนคุม 001-50-0001 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

อ่านเพิ่มเติม