ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมาย ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดให้มี ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

อ่านเพิ่มเติม