การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด้านราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า ประกอบกับกระทรวงการคลังไม่ได้มีมติให้ลดอัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 อ่านเพิ่มเติม

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง แทนที่ว่างลง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ในตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม โทร 036-771423

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง แทนที่ว่างลง อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA)

ตาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ใน 5 ด้านนั้น บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564  (Local Performance Assessment : LPA) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA) อ่านเพิ่มเติม

การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร จึงแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์ …

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองทรายขาว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร จึงมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หตรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร กรณีหัวหน้าสำนักปลัด ไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งทางการบริหาร ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์ …

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงมอบอำนาจดังกล่าวโดยมีรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน โดยมีรายละเอียดตาเเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้รักษารารชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ​โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจดังกล่าวให้มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้นักพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริการ และการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มอบอำนาจให้นักพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการำทงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์ …

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการำทงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่มเติม

มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมาย ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดให้มี ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม