การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง แทนที่ว่างลง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ในตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม โทร 036-771423

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงมอบอำนาจดังกล่าวโดยมีรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน โดยมีรายละเอียดตาเเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้รักษารารชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ​โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจดังกล่าวให้มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้นักพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริการ และการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมาย ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดให้มี ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

อ่านเพิ่มเติม