คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ในฐานะหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อปท. ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อที่ปวงชนชาวไทยสามารถตรวจสอบ เสนอแนะการดำเนินงาน รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวกับข้อร้องเรียนขั้นตอนการดำเนินงานข้อร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำ ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(ITA)

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อ่านเพิ่มเติม