เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เวลา 10.00 น. โดยมีวาระตามเอกสารแนบท้าย

เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 พ.ต.อ.ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แถลงนโนบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศให้ทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม