รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศให้ทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 22 จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม

ปิดรายงานกาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้เลขานุการสภาฯ ปิดประกาศรายงานกาประชุมสภาในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ปิดรายงานกาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 22 จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม