เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 อ่านเพิ่มเติม