กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พันตำรวจเอกธนศักดิ์   ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้เป็นประธาน “กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีการประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” และการอบรมรวมถึงมอบนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 32 คน

กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านเพิ่มเติม

นายกอบต.หนองทรายขาวประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พันตำรวจเอกธนศักดิ์    ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการมอบนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้

นายกอบต.หนองทรายขาวประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อ่านเพิ่มเติม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำหนดขึ้นเพื่อการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงแนวทางและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อ่านเพิ่มเติม

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

เพื่อให้การดำเนินภารกิจงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏฺิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดมาตรการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อ่านเพิ่มเติม

มาตรการจัดการเรื่องทุจริต

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ได้กำหนดว่าในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้อเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการจัดการเรื่องทุจริต อ่านเพิ่มเติม

นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน อ่านเพิ่มเติม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์บริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้ความสำคัญเรือ่งการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์บริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” อ่านเพิ่มเติม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวทุกระดับ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านเพิ่มเติม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” อ่านเพิ่มเติม