นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ดังรายละเอียดแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาตรวจสอบและการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงมุ่งเน้นการดำเนินการดังเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวมีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส มี คุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อ่านเพิ่มเติม