แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ขอเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม