รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม

จัดสรรข้าวกล่องให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ตามที่ได้มีประชาชนร้องเรียนในเรื่องการขอให้จัดสรรข้าวกล่องให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ของหมู่ที่ 6 บ้านเนินยาวที่พบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 50 ราย นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวขอรายงานว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการกักตัวมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดสรรถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว

จัดสรรข้าวกล่องให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายงานผลตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆภายในตำบลหนองทรายขาวชำรุดเสียหายเรียบร้อย

ตามที่ได้มีประชาชนแจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆภายในตำบลหนองทรายขาวชำรุดเสียหายทางกองช่างได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมตามจุดต่างๆที่ได้รับแจ้งจากประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆภายในตำบลหนองทรายขาวชำรุดเสียหายเรียบร้อย อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ได้ให้ส่วนราชการต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหลังจากเข้ารับบริการแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  มีผลความพึงพอใจตามรายละเอียดแบบสรุปประเมินผลฯที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ด้วยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00. น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดสถานการณ์ เวลา 20.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดเหตุการณ์ เวลา 22.00 น. ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ยื่นลงทะเบียนของรับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงพิจารณาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหลังจากเข้ารับบริการแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  มีผลความพึงพอใจตามรายละเอียดแบบสรุปประเมินผลฯที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม