กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ด้วยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00. น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดสถานการณ์ เวลา 20.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดเหตุการณ์ เวลา 22.00 น. ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ยื่นลงทะเบียนของรับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงพิจารณาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหลังจากเข้ารับบริการแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  มีผลความพึงพอใจตามรายละเอียดแบบสรุปประเมินผลฯที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม