รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือนแรก เสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรอบ6เดือนแรก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยนายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำยล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม