วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวคืออะไร

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงมุ่งสู่เมืองน่าอยู่”

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวคืออะไร อ่านเพิ่มเติม