วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวคืออะไร

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงมุ่งสู่เมืองน่าอยู่”

อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาโฉนดที่ดิน
แบบแปลนอาคารที่สร้าง

อ่านเพิ่มเติม