ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ (กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสูง ต้องกักตัว ณ ที่อยู่อาศัยของตน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสังเกตุอาการ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยการแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านเพิ่มเติม