มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.หนองทรายขาว ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ 75 ข้อ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.หนองทรายขาว ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่มเติม