หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่มเติม