แผนการจัดเก็บค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ ที่จะรับภาระการเก็บรวบรวมค่ากระแสไฟฟ้าของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าภายในตำบลและนำส่งเอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายทุกครัวเรือน จึงได้จัดแผนการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าดังรายละเอียดต่อไปนี้

แผนการจัดเก็บค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม