การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์ธรรมภิบาล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ดังนี้มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส อ่านเพิ่มเติม