รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่านเพิ่มเติม