แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

แผนการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อมของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการดำเนินงานและการประเมินผล 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม