แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.หนองทรายขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงจัดทำโดยการแผนพัฒนการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของสถานศึกษา มาปรับใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม