กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 ถนน 1 อปท. ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 ถนน 1 อปท. ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย

กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 ถนน 1 อปท. ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม